Hedmarktoppen Folkehøyskole 

SKOLEREGLEMENT 2024/2025 

Hedmarktoppen Folkehøyskole ønsker å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet et sett med skoleregler. Når du aksepterer skoleplassen, forplikter du deg til å gjøre deg kjent med skolereglene og etterleve disse gjennom skoleåret.

1 Skoleplass og skolepenger 

 

1.1 Bekreftet skoleplass  

Skoleplassen er bekreftet når eleven har akseptert tilbudet og betalt innmeldingsgebyr. Aksepten er bindende fra det tidspunktet angrefristen går ut, som er 14 dager etter at skoleplassen er bekreftet. Dersom eleven ønsker å si fra seg skoleplassen etter angrefristens utløp, vil innmeldingsavgiften ikke bli refundert.  

 

1.2 Skolepenger 

Skolepenger har første forfall i juni og deretter den 15. i hver måned f.o.m. august. Siste innbetaling er 15. mai. Dersom det skulle oppstå problemer med å følge betalingsplanen, må eleven informere skolen straks slik at det kan avtales en egen ordning for innbetaling. Uten en innbetalingsavtale med skolen blir manglende betaling sendt til inkasso og det vil kunne påløpe purregebyr. Manglende betaling av skolepenger kan medføre tap av skoleplass og deltakelse på skolens studieturer.  

 

Elever som slutter i løpet av skoleåret, uansett årsak, må betale skolepenger for de påfølgende 6 ukene. Planlagte studieturer som ikke kan avbestilles må betales i sin helhet. Det samme gjelder andre utgifter som skolen har pådratt seg som kan knyttes direkte til eleven.  

 

1.3 Linjebytte  

Dersom eleven ønsker å bytte linje må eleven ta dette opp med skolens ledelse ved å sende skriftlig søknad. Det er ingen garanti for at det er ledig plass på andre linjer eller at søknaden blir godkjent. Linjebytte tillates normalt sett kun i skoleårets 2 første måneder. Planlagte studieturer på linjen det ønskes å bytte fra som ikke kan avbestilles, må betales i sin helhet. Eleven er ansvarlig for eventuelt økte utgifter på ny linje. 

 

1.4 Læringsmiljø  

I henhold til § 5a i Folkehøyskoleloven har alle elever rett til et trygt og forsvarlig læringsmiljø (fysisk og psykisk) som ivaretar hensynet til elevenes helse, sikkerhet og velferd.

 

2 Fremmøte og fravær  

2.1 Godkjent skoleår 

Et fullt folkehøgskoleår er på minimum 190 dager fordelt over 33 uker. For å få godkjent skoleåret og to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning er det en forutsetning med 90 % registrert elevframmøte. Med elevframmøte menes deltakelse i obligatorisk undervisning og aktiviteter i skolens regi.

 

2.2 Fravær  

Skolen fører fravær. Spørsmål om elevens fraværsoversikt skal rettes til linjelærer. Eleven vil bli varslet i god tid når eleven står i fare for å ikke oppnå 90 % tilstedeværelse. Fravær føres i dager og enkelttimer. Bortvisning telles med i beregning av fraværsprosenten. 

A) Dokumentert fravær: 

Eleven kan ha inntil 15 dager dokumentert fravær. Dokumentert gyldig fravær som er godkjent i tråd med fraværsgrunnene som er listet opp i kulepunktene under, bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen.3 For inntil 15 dager føres ikke slikt fravær på vitnemålet. 

 

Følgende fravær kan innvilges som dokumentert fravær:  

 • Politisk arbeid på regionalt plan eller nasjonalt plan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner 
 • Dokumenterte lovpålagte oppmøter, f.eks. som folkevalgt eller i en domstol 
 • Helse- og velferdsgrunner 
 • Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner 
 • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den Norske kirke 
 • Annet spesielt fravær godkjent av rektor 

 

Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær.

 

B) Udokumentert fravær 

Eleven kan ha inntil 19 dager (10 %) udokumentert fravær og få godkjent skoleåret. Udokumentert fravær skal føres på vitnemålet, men eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført opp. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken og be om at dette føres opp. 

 

Eleven kan, i særlige tilfeller, få godkjent inntil 9,5 dager (5 %) udokumentert fravær av rektor, og få godkjent skoleåret, ref. FHSR-rundskriv 10/17:  

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken eller elevens utvikling gjennom skoleåret gjør det klart urimelig at eleven ikke skal regnes for å ha fullført skoleåret, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal regnes for å ha fullført folkehøyskoleåret i utdanningsstøtteregelverkets forstand. 

 

2.3 Vitnemål 

Elever som får godkjent sitt skoleår, får vitnemål. Vitnemålet skal inneholde dokumentasjon over elevens læringsprogram og deltakelse. Fravær føres på vitnemålet i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet.  

 

 

3 Orden og oppførsel  

3.1 Generell atferd  

Elevene skal medvirke til et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt overfor andre, og rette seg etter de lover og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, og ta godt vare på alt utstyr som tilhører skolen. 

Vold, trusler, truende atferd, seksuell trakassering/overgrep og tyveri er forbudt og skal ikke forekomme. Mobbing, diskriminering eller krenkende språkbruk, aksepteres ikke i noen form, verken verbalt, fysisk eller digitalt.  

 

3.2 Orden og renhold  

Elevenes plikter reguleres av den enkelte skole. Et eksempel på dette kan være: Elevene er forpliktet til å holde egne rom og bad ryddige og rene. Alle elever deltar i vask av fellesrom på internat og skolebygg etter turnus. Før og etter måltider og arrangementer skal elevene delta på rydding og vask. Dersom eleven mister eller ødelegger nøkler, må eleven erstatte disse. 

 

3.3 Tilgang til elevrom  

Elevene har rett til privatliv, og internatrommene er under skoleåret elevenes private rom. Ansatte har kun tilgang til elevenes rom ved bekymring for liv og helse eller ved særskilte tilfeller. Elevene plikter også i nødvendig utstrekning å gi skolens representanter adgang til rommet sitt for tilsyn. Dette gjelder dersom det er behov for å gjennomføre pliktig vedlikehold eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på rommet eller eiendommen for øvrig.  

 

3.4 Hærverk  

Hvis en elev utøver hærverk eller ødelegger noe ved uaktsomhet, vil vedkommende bli pålagt å utbedre skaden dersom utbedringen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare. Eleven vil i tillegg bli holdt erstatningsansvarlig og kan ilegges disiplinærreaksjoner.  

 

3.5 Våpen og farlige gjenstander 

Det er forbudt å oppbevare våpen, våpenlignende gjenstander, ammunisjon og andre farlige gjenstander (kniver, sprengstoff, fyrverkeri mv.) på skolens område uten etter nærmere avtale.  

 

3.6 Nattero  

Av hensyn til medelever og ansatte skal det være nattero fra 23.00 søndag – torsdag, fra 24.00 på fredager og fra 01.00 på lørdager. Det betyr at man har lov til å oppholde seg på hverandres rom og i korridorene fram til disse klokkeslettene. Fellesrom er åpne en time lengre. 

 

 

 

3.7 Dyrehold  

Det er ikke tillatt å ta med kjæledyr eller andre dyr på skolens område uten etter nærmere avtale.  

 

3.8 Gjester og overnatting borte fra internatet  

Overnattingsbesøk legges kun til de oppsatte frihelgene. Besøk meldes alltid til internatteam og resepsjonen senest 2 dager i forveien. Dagsbesøk kan skje uanmeldt i tidsrommet 16.00-23.00. Gjestene skal gjøres kjent med skolens reglement og branninstruks. Gjester som ikke overholder skolereglement, vil kunne bortvises. 

 

3.9 Reaksjoner ved brudd på reglene 

Brudd på orden- og oppførselsreglene vil kunne føre til disiplinærsak og kan utløse reaksjoner slik som advarsel, erstatning, bortvisning eller utvisning.  

 

4 Rusmidler  

4.1 Alkohol og andre rusmidler 

Det er nulltoleranse for oppbevaring og bruk av alkohol og andre rusmidler både på skolen og alle andre undervisningsrelaterte steder.  

 

4.2 Røyk og snus  

Vi ønsker en røykfri skole, og om du røyker er dette kun tillatt på anvist røykeplass. Snus tillates ikke i spisesalen, og brukt snus skal alltid kastes i søpla!  

 

4.3 Reaksjoner ved brudd på reglene 

Brudd på skolens rusmiddelregler vil kunne føre til disiplinærsak som kan resultere i beslag, advarsel, bortvisning eller utvisning. Oppbevaring eller bruk av ulovlige rusmidler kan i tillegg føre til at skolen tar kontakt med politiet.  

 

 

5 Forsikring 

Elever som er norske statsborgere, har yrkesskadeforsikring gjennom NAV.  

 

Elevene er forsikret mot ulykkeskade når de oppholder seg på skolens område, ved reiser til/fra hjemmet i forbindelse med ferie og kortere hjemreiser, og når de deltar på turer i regi av skolen. Vær oppmerksom på forsikringens eventuelle omtale av aktsomhet og handlingsregler.  

 

Alle elevene er selv ansvarlige for å ha reiseforsikring og avbestillingsforsikring som er gyldig hele skoleåret. Elevene har også selv ansvar for innboforsikring (inkl. pc og sykkel). Skolen er ikke ansvarlig ved tyveri eller tap av elevenes eiendeler i løpet av skoleåret. 

 

 

6 Internett og sosiale medier  

6.1 Generell bruk 

Elevene får tilgang til skolens trådløse internett, under forutsetning av at det brukes i tråd med skolens rutiner for data- og informasjonssikkerhet. Bruk i strid med rutinene kan føre til at eleven mister tilgangen.  

Bruk av mobil og nettbrett i undervisning eller lignende er ikke tillatt, med mindre ansvarlig lærer har gitt beskjed om noe annet.  

 

6.2 Samtykke til å publisere bilder og film  

Bilder og filmer som skolens ansatte tar av elevene og/eller deres arbeider i forbindelse med undervisning, studieturer og lignende, samt elevarbeid, kan bli brukt til å markedsføre skolen i brosjyrer/kataloger, på skolens nettsider og i sosiale medier.  

 

Publisering av bilder og filmer av elever forutsetter elevenes samtykke, og i starten av skoleåret vil det bli delt ut et samtykkeskjema til alle elever. Samtykkeskjemaet må underskrives dersom skolen skal kunne bruke bildene/filmene (Ref. Åndsverksloven Kap. 8, § 104). 5 

 

6.3 Regler for samtykke fra andre personer 

Det er forbudt å dele bilder og filmer av andre elever eller ansatte ved skolen uten deres samtykke. Krav til samtykke gjelder ikke for deling av situasjonsbilder, men det oppfordres til å innhente samtykke da det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et portrettbilde eller situasjonsbilde.  

Brudd på forbudet kan føre til disiplinærsak og i alvorlige tilfeller politianmeldelse.  

 

 

7 Studieturer 

Skolereglementet gjelder også på studieturer. Brudd på reglementet blir tatt opp på stedet av ansvarlig lærer. Alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet vil kunne føre til disiplinærreaksjoner inkludert hjemsendelse på egen regning 

 

Eleven må ha optisk lesbart pass som er gyldig minimum ut oktober i avslutningsåret. Eleven er også selv ansvarlig for gyldig visum dersom dette er et krav.  

 

For å delta på skolens turer må eleven være ajour med innbetalingene. Elever som skal delta på reise må være i stand å reise på egenhånd. Skolen har et overordnet ansvar for å vurdere om en reise er forsvarlig for den enkelte elev, og for klassens miljø. 

 

 

8 Disiplinærreaksjoner  

8.1 Disiplinærrådet  

Folkehøyskoleloven § 5 regulerer behandlingen av disiplinærsaker. Med disiplinærsaker menes saker der det er brudd på skolereglementet.  

 

Skolens styre har vedtatt at disiplinærrådet skal bestå av linjelærer, rektor og assisterende rektor. Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI.6 Eleven kan klage på vedtak fra disiplinærrådet til skolens styre, se punkt 8.4 

 

8.2 Reaksjoner/konsekvenser ved brudd på skolereglementet  

Ved brudd på skolereglementet kan skolen iverksette ulike reaksjoner overfor eleven. Reaksjonen må være hjemlet i reglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Gjentatte brudd på skolereglementet vil kunne vurderes som skjerpende.  

 

Brudd på skolens reglement kan medføre følgende reaksjoner (som kan kombineres):  

 • Muntlig advarsel ved mindre regelbrudd  
 • Skriftlig advarsel  
 • Beslag av gjenstand 
 • Utbedring av skade 
 • Erstatning  
 • Bortvisning fra undervisning for en bestemt periode 
 • Bortvisning fra internat for en bestemt periode 
 • Utvisning og tap av skoleplass  
 • Politianmeldelse ved straffbare forhold  

 

Følgende brudd på skolens reglement regnes som alvorlige og vil føre til disiplinærsak:  

 • Manglende betaling av skolepenger 
 • Omfattende udokumentert fravær 
 • Vold og trusler 
 • Rasisme, mobbing og trakassering  
 • Seksuelle overgrep 
 • Tyveri 
 • Hærverk  
 • Bruk av våpen eller andre farlige gjenstander i strid med instruks 
 • Bruk eller oppbevaring av alkohol eller ulovlige rusmidler 

 

Listen er ikke uttømmende, og disiplinærsak kan opprettes også ved andre typer brudd.  

Utvisning forutsetter kvalifiserte eller gjentatte brudd på skolereglementet. Bruk eller oppbevaring av ulovlige rusmidler, vold og seksuelle overgrep vil normalt føre til utvisning. Alvorlige tilfeller av rasisme, mobbing og trakassering (herunder seksuell trakassering) vil også normalt medføre utvisning.  

 

Vedtak om bortvisning og utvisning av elever er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og krever 2/3 flertall i disiplinærrådet. Eleven skal gis anledning til å forklare seg muntlig for disiplinærrådet før eventuelt vedtak blir fattet. Retten til å forklare seg muntlig gjelder ved alle typer reaksjoner.  

Ved bortvisning må eleven forlate skolens område i hele bortvisningsperioden.  

Ved utvisning mister eleven skoleplassen og muligheten til å oppholde seg på skolens område resten av skoleåret. Eleven vil også miste retten til vitnemål.  

 

8.3 Saksbehandlingsregler i disiplinærsaker 

Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI.7  

 • Disiplinærrådet innhenter nødvendige opplysninger i saken 
 • Disiplinærrådet vurderer sanksjon/videre oppfølging 
 • Dersom disiplinærrådet vurderer å gjennomføre et enkeltvedtak skal eleven få et forhåndsvarsel. I forhåndsvarselet skal saken grunngis, og eleven opplyses om sin rett til å uttale seg for disiplinærrådet, retten til å la seg bistå, og retten til innsyn i sakens dokumenter. 
 • Disiplinærrådet fatter ev et enkelt vedtak 

 

Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige og skal grunngis. Vedtaket skal inneholde opplysninger om elevens adgang til å klage på vedtaket, se punkt 8.4. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt kunnskap om vedtaket er kommet frem til eleven. (Ref. Forvaltningsloven Kap IV, V og VI) 

 

8.4 Klageadgang i disiplinærsaker  

Eleven har adgang til å klage på vedtak i disiplinærrådet. Klagen skal være skriftlig, angi hvilket vedtak som det klages over, og inneholde en beskrivelse av hva det klages over og hva det bes om. Klagen skal være undertegnet av eleven og/eller dennes foreldre/verge dersom eleven ikke er myndig og sendes til disiplinærrådet. 

 

Disiplinærrådet skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Det kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal disiplinærrådet avvise klagen. Dersom vilkårene foreligger og disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak, går saken videre til skolens styre. 

 

Skolens styre er skolens øverste myndighet, jf. folkehøyskoleloven § 2. Ved klage på et vedtak fra disiplinærrådet, er styret klageinstans. Ved behandling av klagen skal styret vurdere de synspunkter som eleven kommer med, og foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom styret finner klagen begrunnet skal vedtaket oppheves eller endres. 

Folkehøgskoler regnes etter forvaltningsloven som forvaltningsorgan i saker hvor skolen utøver offentlig myndighet og treffer enkeltvedtak. Forvaltningslovens regler i kapittel IV, V og VI gjelder ved styrets klagebehandling.  

 

9 Branninstruks  

Alle som skal oppholde seg i skolebyggene, forplikter seg til å lese og forstå skolens branninstruks. Det blir i løpet av skoleåret gjennomført to brannøvelser, en varslet og en som ikke er varslet. 

Elevene plikter å delta på gjennomgang av branninstruksen første skoledag og å gjøre seg kjent med plassering av brannmeldere, brannslanger og brannslukkere, samlingssted og rømningsveier.  

Elevene plikter å holde orden på internatet og fellesbyggene slik at rømningsveier er ryddet og fremkommelig. Gangarealet er regnet som rømningsvei og må til enhver tid være fri fra elevers utstyr.  

Bruk av åpen ild (duftluft, stearinlys, røkelse mv.) og andre brannfarlige stoffer/væsker/gass er ikke tillatt. PC, mobil og annet elektrisk utstyr må ikke oppbevares i sengen/sofaen eller lignende. Elektrisk utstyr som ikke må være på, skal slås av og kontakten trekkes ut når det ikke er i bruk. Permanent bruk av skjøteledning er ikke tillatt.  

 

Dersom brannalarmen går: 

 • Lukk alle vinduer og dører 
 • Forlat bygning straks og møt opp på samlingssted (øverste parkering bak matsal) 

 

Ved brann: 

 • Prøv å bekjempe ilden (hvis det er forsvarlig) 
 • Varsle brann ved å utløse manuell brannmelder 
 • Ring brannvesenet på telefon 110  
 • Forlat bygningen straks og møt opp på samlingssted 
 • Varsle stipendiater eller lærere 

 

Misbruk av brannsikkerhetssystemet vil føre til disiplinærsak og erstatningsansvar. Dette gjelder for eksempel ved tildekking eller fjerning av brannmeldere, falsk alarm eller misbruk av slukkeutstyr mv.