PRISER FOR SKOLEÅRET 2024/2025

GRUNNPRIS (eks. langtur)
INNMELDINGSGEBYR – NB! REFUNDERES IKKE kr.   2 900,-
SKOLEPENGER – KOST OG LOSJI 9 MND. kr. 89 900,-
FELLESKOSTNADER – OPPLEGG SKOLETUR, 1 SKIDAG, KOPIERING, INTERNETT MM kr. 13 700,-
LINJEAVGIFT (1)
MUSIKK kr. 18 900,-
MUSIKK MUSIKAL kr. 18 900,-
DANS kr. 18 900,-
DANS MUSIKAL kr. 18 900,-
DISIPPEL (FRILUFT, SPORT, FORDYPNING, LOVSANG) kr. 18 900,-
X-SPORT kr. 18 900,-
IDRETT OG VILLMARK kr. 18 900,-
KREATIV (VINTAGE, FOTO, BARISTA) kr. 18 900,-
SKI SYKKEL SURF kr. 18 900,-
VALGFRITT FOR DE SOM ØNSKER DET
VARIABLE KOSTNADER
ENKELTROMSTILLEGG kr. 8 400,-
HØYSTANDARDROMS-
TILLEGG – KUN INTERNAT 3
kr. 8 400,-
DIETT Pris vurderes i hvert enkelt tilfelle.
VALGFRITT FOR DE SOM ØNSKER DET*.
LANGTUR / 3 UKER MED LINJA «WORLD WIDE» (2)
KOSTNAD FOR LANGTUR* (3 UKER) MED DIN KLASSE

FELLESTUR

kr. 28 900,-

kr 4 900,-

 1. Linjeavgift kommer i tillegg til skolekostnadene og dekker linjereiser og alt annet på linja.
 2. Vi forbeholder oss retten til å justere prisen for langturen med opptil 10% ved større valutaendringer eller ved nye uforutsette skatter og avgifter.

*Om du ikke ønsker å delta på langturen kan skolen tilby et alternativt opplegg i denne perioden.

STIPEND OG LÅN

Norske elever kan søke om stipend/lån gjennom STATENS LÅNEKASSE. På lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon og lån- og stipendreglene. Søkere fra andre nordiske land søker om lån og stipend i sine hjemland.

Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på maksimalt 117 162 kroner i undervisningsåret 2022–2023.
Fordelingen mellom omgjøringslån og ordinært lån 2022/2023

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2022/2023 kan du som nevnt få utbetalt inntil kr 117 162 fra Lånekassen. Summen gis som et lån, men 40 prosent kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.

Lånet blir utbetalt månedlig og for å få  gjort om lån til stipend, må du oppfylle kravene for omgjøring. De fleste som går på folkehøgskole bor på skolen, men bor du hjemme, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend. Det er viktig å merke seg at omgjøringen av lån til stipend gjøres så sent som i november året etter at du slutter, altså i november 2024 for elevene 2022/2023.

 

Satsene for skoleåret 23/24 kommer i april 2023, og vil bli oppdatert da.

BETALINGSFRISTER

Skolepenger skal betales inn til skolens konto 6161 05 38001. Giro kommer tilsendt i god tid før forfall. Her kan du se en oversikt over hvordan betalingene er inndelt.

(Satsene for skoleåret 24/25 kommer i april 2024, og vil bli oppdatert da.)

Faktureringsfordeling 2023-2024: 
Forfall settes til midten av hver måned fom sept. tom mai.
juni 5900
august forf 15. 6900
august 29488
september 9403
oktober 9403
november 9403
desember 9403
januar 29488
februar 9403
mars 9403
april 9403
mai 9403
Totalt 147000

Variable kostnader kommer i tillegg.

(Innmeldingsgebyr er ikke med her, dette regnes ikke som en del av skolebetalingen.)

HVA DEKKER KOSTNADENE? – DIETTER – STUDIEBEVIS

Tillegg ved behov for/ krav om ekstradiett/ spesialkost – elever som får støtte fra det offentlige må betale 80 % til skolen av dagtaksten de mottar fra det offentlige, i tillegg til ordinære skolepenger. For andre elever som krever ekstra diett, men ikke får støtte fra det offentlige, vil skolen vurdere pristillegget i hvert enkelt tilfelle.

Felleskostnader dekker: kopiering, trådløst internett hele året, aktiviteter, skidag, opplegg på fellestur m.m.

Linjeavgiften dekker aktiviteter, materiell og linjeturene som skjer i tillegg til langturen.

Langturen med linja er en reise på 3-4 uker til fjerne himmelstrøk i perioden mellom vinterferie og påske. Kostnaden er på til sammen kr. 26 400. Denne prisen dekker alle kostnader til denne meget innholdsrike og spennende turen, som alltid er et høydepunkt i skoleåret.

Fellestur hele skolen: kr.4 900

Studenter får 50 % rabatt på de fleste kommunikasjonsmidler. For VY gjelder egne regler avhengig av ruter og reiseavstand. For å få skolebevis, legger du ved 2 bilder når du sender søknadspapirene til skolen, eller senest ved opptak.

TILLEGGSPOENG OG FRAVÆR

For å få to tilleggspoeng for folkehøgskoleåret, og for at lånet ditt skal omgjøres til stipend, kan du ikke ha mer enn 10 prosent fravær.

FORSIKRING – SKADER I SKOLETIDA
 • Alle elever må ha gyldig reiseforsikring fra dag èn og ut skoleåret.
 • Skolen har ulykkesforsikring som dekker alle skader som skjer i skoleregi, forbehold om at eleven ikke har vært «uaktsom».
 • Når det gjelder behandlingsutgifter etter ulykke, dekker denne forsikringen det som ikke kan kreves dekket fra annet hold, jf. pkt. 8.4. Dette er typisk utgifter som uansett normalt dekkes av NAV/HELFO ved godkjent “yrkesskader” på elever.
 • Hvis det oppstår skader på elever i skoletiden eller på skoleturer, har skolen og eleven selv, ansvar for at dette alltid meldes til NAV som en yrkesskade. Elevens ansvar består i å melde fra til ledelsen, og det er skolen som sender inn skademelding.
 • Husk alltid å ta vare på kvitteringer ved utlegg til lege, tannlege, fysioterapeut etc fra dag 1 etter skade. Dette gir grunnlag for refusjon fra selskapet/ NAV
 • Ved godkjente yrkesskader vil NAV sende et vedtak om dette i posten til skadelidte. Skadelidte kan da ta med dette vedtaket til lege, sykehus, fysioterapeut og tannlege etc. og slippe å legge ut/ få refusjon etter godkjenning for nødvendig behandling som følge av skaden.  eller altså ettersende når vedtak er gjort og skaden er godkjent som yrkesskade. Det er her ingen krav om egenandel ved dekning av utgifter.
 • Hvis det oppstår utgifter som NAV ikke vil dekke, som f.eks. utgifter til kiropraktor eller tannlege, er dette noe som skolens ulykkesforsikring normalt dekker. Den kollektive ulykkesforsikringen vil da bli som et supplement til det som uansett blir dekket av det offentlige. Det er her en avtalt egenandel på kr. 1 000 kr.
 • Hvis det oppstår varige skader etter en ulykke, som også er en yrkesskade, må skadelidte gi beskjed om dette til NAV.
 • Det er her dekning for varige skader med varig medisinsk invaliditet fra 15% og oppover.
 • I tillegg til dette dekker den kollektive ulykkesforsikringen skader hvor det offentlige uansett ikke har et ansvar, som f.eks. skader som inntreffer på elevenes fritid på skolen/internatet og under reiser til/fra skolen. Se mer om dette i pkt. 10.4 i vilkårene.
 • Alle elevskader som skjer i skoleregi, skal rapporteres til skolens forsikringsselskap (kollektiv ulykke) og til NAV. Som elev har du et hovedansvar for at dette skjer via lærer til ledelsen, eller ved selv å henvende deg til kontoret (normalt ass. rektor). Elev/ lærer fyller ut skadeskjema som leveres til kontoret. Dette videresender til forsikringsselskapet /NAV og derfra skjer kommunikasjonen direkte mellom skadelidte (eleven), forsikringsselskapet og/eller NAV.
GAVER

Skolens konto for gaver: Noen kontakter oss for å gi en gave til Hedmarktoppen

Vårt kontonummer for din gave til Hedmarktoppen:

6161 05 38001   –  Takk!